วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2567
ซื้อปั๊มน้ำบาดาล ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
ซื้อ ซื้อน้ำยาพ้นหมอกครัว เเละทรายกำจัดลูกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบำรุงซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบริเวณถนนตัดใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกต์คอนกรีต สายทุ่งรวงทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.100-015) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ค. 2567
ซื้อซื้อหมึกเลเซอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง