วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนสายเลียบคลอง (คลองเศรษฐี) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อปั๊มน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย (ชุดปฏิบัติการ อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่12 บ้านทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาย้ายก๊อกน้ำเเละทำตะเเกรงลวดกั้นผนังลานเชื่อมระหว่างห้องเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมาย้ายก๊อกน้ำเเละทำตะเเกรงลวดกั้นผนังลานเชื่อมระหว่างห้องเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นต่อจากเส้นข้างอบต.ถึงสามเเยก) หมู่ที่ 10 บ้านโนนสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเเอสฟัลต์คอนกรีต หมูที่ 12 (ซอยเฉิดฉาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเเอสฟัลน์ติกคอนกรีต(สายเชื่อมต่อเขตเทศบาลหนองกี่) บ้านสระหลวง หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง