วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อถังขยะแบบพลาสติกให้หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายทุ่ง ซอย 3 หลังลานมันเอื้อมพร หมู่ 3 บ้านโนนทอง ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายตู่ หมู่ 4 บ้านศรีสง่า ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.100-006 สายทางแยงอะเฉิล เชื่อมเทศบาลตำบลหนองกี่ หมู่ที่ ๕ บ้านเสือชะเง้อ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.100-009 สายทางโนนทอง หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๐๐-๐๑๘ สายทางทุ่งกระตาดพัฒนา หมู่ที่ ๕ บ้านเสือชะเง้อ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.พ. 2566
วัสดุสำนักงาน กองคลัง