วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง (สายทุ่งรวงทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านโนนทอง (สายนพรัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-9604 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำผ้าแพร ลูกโป่ง จุดพุ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬาสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อ หมู่ที่ 10 บ้านโนนสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสุขสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง