วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลขับรถบรรทุกขยะ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์เด็ก ศพด.1 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์เด็ก ศพด.2 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอบต. ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้าง้เหมาบุคคลในการดูแลรักษาระบบประปา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเอกสารการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในกองการศึกษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กศูนย์เด็ก ศพด.2 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมานัการภารโรง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง