วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเพชรเกษม หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธาณะ ม.1,3,4,5,7,10,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำหน้า อบต. พร้อมปรับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (สายบ้านอาจารย์สงัด อยู่แท้กูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ (สายข้างฟาร์มไก่) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง