วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2564
ซื้อหมึกเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านโนนทอง (ซอยลานมันเอื้อมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อชุดที่นอน (ที่นอน มุ้ง ผ้าห่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา (ชุดที่นอนเด็ก) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา (ชุดที่นอนเด็ก) ศพด.ทุ่งกระตาดพัฒนา