วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ (สายนานาชาติ-ซอยเฉิดฉาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ (สายเพชรเกษม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อชุดทดสอบความเข้มข้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อแบบหล่อคอนกรีตแบบเหล็กสี่เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมลงหินคลุก (สายข้างร้านศรีอุบลเชื่อมถนนสายหนองกี่-ลำปลายมาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายข้างร้านศรีอุบล หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารเก็บของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์