วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทิศใต้บ้านนายหลง) หมู่ที่ 4 บ้านศรีสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านนายตู่) หมู่ที่ 4 บ้านศรีสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เผ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้นวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสีทอง (จากสามแยกวรนุช-สามแยกนายชาตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง