วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสระหลวง (สายหลวงศรีสำราญ-ไปสวนนางส้มจีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านศรีสง่า (ถนนตัดใหม่-เส้นมาโลกอุดร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง (สายขันติพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร 417-54-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (ศพด.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้ออุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (ศพด.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายใจเมือง) บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง