วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสทำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายข้างโรงเรียนนิภาศิริ)บ้านสระหลวง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางดารา)บ้านเสือชะเง้อ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง