วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (สายครัวคุณยาย) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (สายขุนเดช) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (สายแสงจันทร์) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (สายลานมัน)บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางอู่ทอง ศรีนอก) บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง