วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ต.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะประดับตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อปั๊มน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมเทไหล่ทาง ม.1 บ้านสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่12 สายที่ 1 เส้นทุ่งกระตาด-บ้านโนนขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งรวงทอง ประจำภาคที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เดือนพ.ย.60 ศพด.อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนพ.ย.60 ศพด.ทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.1 อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง