วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เดือนพ.ย.60 ศพด.อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนพ.ย.60 ศพด.ทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.1 อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ 12
5  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ของ ศพด.2 อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.1อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 (ซอยข้างฟาร์มไก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำ ตัดถนน บ้านเสือชะเง้อ หมูที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง