วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2566
จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังโรงเรียนบ้านสุขสำราญ หมู่ 7 บ้านสุขสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้าง จ้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง (สายชายทุ่งต่อจากเดิมหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาคมตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเลเซอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมค่าไฟฟ้าสาธารณะ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อหมึกเลเซอร์ หมึกอิ้งเจ้ท ดรัมแม่แบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง