วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารบริเวณด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารบริเวณด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารบริเวณด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง