องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +

นายสุชาติ พันธุ์สัมฤทธิ์

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  06-1936-9339
  อีเมล์ +

admin@tungkratadpatthana.go.th

  ชื่อ +

นายคมสัน  กุลไกรจักร

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  06-3939-9561
  อีเมล์ +

admin@tungkratadpatthana.go.th

  ชื่อ +

นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  09-1835-5596
  อีเมล์ +

admin@tungkratadpatthana.go.th

  ชื่อ +

นายสมชาย โนนสันเทียะ

  ตำแหน่ง + รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  08-3530-6925
  อีเมล์ +

admin@tungkratadpatthana.go.th

  ชื่อ +


  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  0-4464-1512
  อีเมล์ +

admin@tungkratadpatthana.go.th

  ชื่อ +

 

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  0-4464-1512
  อีเมล์ +

admin@tungkratadpatthana.go.th

  ชื่อ +

นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์

  ตำแหน่ง + รักษาการหัวหน้าการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  0-4464-1512
  อีเมล์ +

admin@tungkratadpatthana.go.th