องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นางสาวอำพร ทิพย์ลม
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 061-1536293
  อีเมล์ +

admin@tungkratadpatthana.go.th

  ชื่อ +

นายคมสัน  กุลไกรจักร

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  06-3939-9561
  อีเมล์ +

admin@tungkratadpatthana.go.th

  ชื่อ +

นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  09-1835-5596
  อีเมล์ +

admin@tungkratadpatthana.go.th

  ชื่อ +

นางเพชรลดา กมลพันธ์

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  061-245-6892
  อีเมล์ +

admin@tungkratadpatthana.go.th

  ชื่อ +

นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  09-1835-5596
  อีเมล์ +

admin@tungkratadpatthana.go.th

  ชื่อ +

 นายสุเมธ กุลชลิต

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  062-108-4965
  อีเมล์ +

admin@tungkratadpatthana.go.th

  ชื่อ +

นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์

  ตำแหน่ง + นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 081-110-4335
  อีเมล์ +

admin@tungkratadpatthana.go.th