องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมการมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านกา...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาได้ดำเนิการจัดกิจกรรมการมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้า...

  กิจกรรมเแลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิน...
   

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 

1 กิจกรรมประดับพระบรมฉายาลักษณ์ โต้ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องรา...

  ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
   
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงก...
    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุ...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019
 
จิตอาสา อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา
ในหลวงในดวงใจ - เบิร์ด ธงไชย .

 

 

 
ความพึ่งพอใจในการให้บริการประชาชนของอบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา