องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 21 มี.ค. 2565 ]64
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]58
3 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]154
4 แผนจัดหาพัสดุประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]638
5 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 1 ต.ค. 2561 ]167
6 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของแผนงานการเกษตร [ 1 ต.ค. 2561 ]158
7 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานคลัง [ 1 ต.ค. 2561 ]162
8 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน [ 1 ต.ค. 2561 ]166
9 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 1 ต.ค. 2561 ]158
10 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสังคมสงเคราะห์ [ 1 ต.ค. 2561 ]157
11 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสาธารณสุข [ 1 ต.ค. 2561 ]155
12 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ [ 1 ต.ค. 2561 ]158
13 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]164
14 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]169
15 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุของอบต.ประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]156
16 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 ก.ย. 2556 ]153
17 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ก.ย. 2556 ]189