องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวกฤษญานันท์  เลขะวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.081-110-4335นายสมบูรณ์  จอยเอกา

นางสาวดาวประกาย กัมพูชาติ

นางสาวศศิวิมล  โพยนอก

นักสันทนาการชำนาญการ
โทร.085-779-7728
ครูชำนาญการ
โทร.
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
โทร.085-667-2616นางอิงอร  สำเลิศรัมย์ นายอนุชา  ศรีจันทร์ นางสาวสุกานดา ศรีศิลป์
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
โทร.092-541-5275
พนักงานจ้างเหมาบริการ (บันทึกข้อมูล)
โทร.081-578-6110
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)
โทร.
นางประทุม  มุ่งเฝ้ากลาง


พนักงานจ้างเหมาบริการ
(แม่บ้านศูนย์เด็กฯ)


โทร.093-468-8071